BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.21.2013

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. poz. 267/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.06.2013 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 20.06.2013 r.) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tęczowa 2 12-200 Pisz dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wodociągu wiejskiego od wsi Wielki Las do wsi Uściany oraz na przedłużeniu istniejącego wodociągu we wsi Wielki Las do leśniczówki Zielone w obrębie Uściany. Teren inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach geodezyjnych: - obręb Wielki Las : dz. nr: 55/5, 40, 26/28, 16, 50/5, 50/4, 8/44, 10, 8/47, 8/48, 8/64, 6/1, 6/2, 46, 5, 3/3, 2245/2, 45, 42/11, 42/10, 42/9, 42/8, 42/7, 42/6, 42/5 - obręb Uściany: dz. nr: 116, 119, 102, 93, 94, 83, 90/1, 79, 90/10, 90/13, 87, 86, 85/7, 85/6, 85/2, 85/1, 2262/13, 2262/14, 98, 97, 99/3, 78/1, 78/2. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Uściany.
Data powstania: piątek, 21 cze 2013 13:07
Data opublikowania: piątek, 21 cze 2013 13:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 lip 2013 11:15
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1556 razy