BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.24.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.06.2013 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 03.07.2013 r.) firmy E - PROJEKT Wiesław Baluta , ul. Jarzębinowa 5, Wilkasy 11-500 Giżycko, działającej z upoważnienia Gminy Pisz , ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie parkingu (28 miejsc parkingowych) o powierzchni 794 m2 oraz jego oświetlenia na działkach o numerach ewidencyjnych 188/13, 188/14 położonych w obrębie geodezyjnym Pisz 2, przy ul. Dworcowej. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data powstania: środa, 3 lip 2013 14:04
Data opublikowania: czwartek, 4 lip 2013 12:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 sie 2013 13:44
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1422 razy