BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 08-07-2013 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Karwik, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rekreacyjne
- Numer działki - 88/2
- Powierzchnia działki - 1200 m2
- Numer KW - 13709
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 330 zł + 23 % VAT


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego – teren użytków rolnych.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065
0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
09 lipca 2013 r. do dnia 30 lipca 2013 r.
Data powstania: poniedziałek, 8 lip 2013 13:26
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lip 2013 14:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lip 2013 08:14
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1186 razy