BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.18.2013

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku „ŚRODOWISKO” S.C. J. Giedziuszewicz, A. Grodzki, P.J. Kwiatkowski, A.J. Wróbel ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko działającej z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tęczowa 2 12-200 Pisz Burmistrz Pisza w dniu 11.07.2013 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch przepompowni ścieków oraz dwóch rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 109/8, 109/9, 27, 1/20, 1/43, 1/45, 1/8, 2/9, 2/10, 3 położonych w obrębie Jagodne, gm. Pisz Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jagodne.
Data powstania: czwartek, 11 lip 2013 14:47
Data opublikowania: piątek, 12 lip 2013 13:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 sie 2013 12:56
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1418 razy