BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.20.2013 o wydaniu decyzji

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Pani Karoliny Kosmala ul. Grunwaldzka 76/78 p. 419 80-244 Gdańsk działającej z upoważnienia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13b 03-194 Warszawa Burmistrz Pisza w dniu 16.07.2013 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na odbudowie brzegów i udrożnieniu kanału Jeglińskiego na dz. nr 21 - obręb Jeglin, dz. nr 132/2 – obręb Karwik, dz. nr 195 – obręb Maldanin, dz. nr 1026/5 – obręb Pilchy, dz. nr 424 - obręb Zdory, gmina Pisz. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Jeglin, Karwik, Maldanin, Zdory i Pilchy.
Data powstania: wtorek, 16 lip 2013 14:51
Data opublikowania: wtorek, 16 lip 2013 15:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 sie 2013 11:05
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1546 razy