BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o opiniach do projektu mpzp dla terenu farmy wiatrowej

o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zawiadamiam, że:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, postanowieniem z dnia 05.06.2013 r., znak: ZNS.9082.8.2011, pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej w gminie Pisz w obrębach geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły, Turowo”” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 16.05.2013 r.. znak: WSTŁ.410.21.2013.BT, wydał pozytywną opinię odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2013 r.
Data powstania: czwartek, 18 lip 2013 09:09
Data opublikowania: czwartek, 18 lip 2013 09:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 sie 2013 11:16
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1485 razy