BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.9.2013 o wydaniu decyzji

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok Burmistrz Pisza w dniu 18.07.2013 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej SN o długości około 17 m oraz słupa elektroenergetycznego na działce o nr geodezyjnym 19/517, kablowej linii energetycznej nN o długości około 17 m wraz ze złączem kablowym oraz stacji transformatorowej słupowej Sn/nN na działce o nr geodezyjnym 19/254 położonych w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Szczechy Małe.
Data powstania: czwartek, 18 lip 2013 13:52
Data opublikowania: czwartek, 18 lip 2013 14:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 sie 2013 11:31
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1414 razy