BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.25.2013 o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.07.2013 r. wpłynął wniosek Pana Henryka Gryko ELEKTROPROJEKT ELPRO W EŁKU ul. Warszawska 1/48, 19-300 Ełk działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia na działce nr 207/30 położonej w obrębie Pilchy, do zasilenia w energię elektryczną działki nr 207/24 położonej w obrębie Pilchy. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pilchy.
Data powstania: piątek, 19 lip 2013 14:19
Data opublikowania: piątek, 19 lip 2013 15:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 sie 2013 11:32
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1363 razy