BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.15.2013 o wydaniu decyzji

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarządu Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy z siedzibą w Giżycku ul. Wodna 4 11-500 Giżycko Burmistrz Pisza w dniu 25.07.2013 r. wydał decyzję w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zabudowie przeciwerozyjnej i udrożnieniu koryta rzeki Pisy, poprzez wykonanie opaski brzegowej materacowo – kamiennej dostosowanej do aktualnego układu linii brzegowej na działkach nr 18/1, 14/1, 13/18 położonych w obrębie geodezyjnym Wolisko, gmina Pisz, Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jeże.
Data powstania: czwartek, 25 lip 2013 13:57
Data opublikowania: czwartek, 25 lip 2013 15:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 sie 2013 12:30
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1461 razy