BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.12.2013

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 02.08.2013 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 68 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm./, wydał:

postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N od km 23+ 485 do km 31+285, Karpa-Turośl –Pisz w gminie Pisz” zlokalizowanego na działkach o nr 504/4, 504/5 obręb Wiartel Mały, nr 504/1 obręb Uściany, nr 504/2 i nr 504/4 obręb Zdunowo, w gminie Pisz.Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.
Data powstania: poniedziałek, 5 sie 2013 09:10
Data opublikowania: poniedziałek, 5 sie 2013 11:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 wrz 2013 09:13
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1450 razy