BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.11.2013

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 12.08.2013 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 68 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 36, 37, 50 lit. a i pkt 56 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm./, wydał:

postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącego ośrodka wczasowego Wiartel, zlokalizowanego na działkach o nr 15/1, 15/5, 16 w obrębie Wiartel Mały, gmina Pisz oraz na części działki nr 80 obręb Wiartel, gmina Pisz.
Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

Data powstania: wtorek, 13 sie 2013 10:14
Data opublikowania: wtorek, 13 sie 2013 15:06
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sie 2013 07:27
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1379 razy