BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.28.2013

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267)
Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 02.08.2013 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 14.08.2013 r.)
PGNiG SPV 4 Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Zakład w Białymstoku
Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku
ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk


dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu oraz przyłącza niskiego ciśnienia na działkach nr 86, 160 i 167 w obrębie Pisz 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.


Data powstania: czwartek, 22 sie 2013 10:04
Data opublikowania: czwartek, 22 sie 2013 11:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 sie 2013 09:10
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1815 razy