BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na poborcę w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og.2110.22.2013                                                                                                       Pisz 29.08.2013 r.

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na poborcę w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu

I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,

II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole;
 2. biegła znajomość obsługi komputera.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku poborcę:

Prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia             17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.  z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) w tym :

 1. przechowywanie tytułów wykonawczych wystawionych zgodnie z aktualnie przydzielonym rejonem w sposób pozwalający na szybkie i sprawne odnalezienie tytułu wykonawczego przydzielonego do służby;
 2. rozkładanie nowych tytułów wykonawczych wystawionych zgodnie z aktualnie przydzielonym rejonem w sposób pozwalający na szybkie i sprawne odnalezienie tytułu wykonawczego przydzielonego do służby;
 3. wykonywanie czynności egzekucyjnych związanych z należnościami pieniężnymi pobieranymi przez organy gminy polegających głównie na: pobieraniu od zobowiązanych w ich lokalu egzekwowanych należności oraz dokonywaniu zajęć, zwózek i sprzedaży zajętych ruchomości;
 4. sporządzanie protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego;
 5. sporządzanie raportów o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych;
 6. przekazanie, po zakończonej pracy, tytułów wykonawczych oraz arkusza przydziału wraz z prawidłowym rozliczeniem;
 7. prowadzenie dokumentacji czynności egzekucyjnych w tym terminowe i rzetelne rozliczanie pobranych kwot.

 

V .Informacja o warunkach pracy:

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym;
 2. Wymiar czasu pracy: pełny;
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych;
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia;
 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami;
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę, urządzenia biurowe;
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń;
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 z późn. zm.), wynosi mniej niż 6 %,.

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu.

 

VIII. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Poborca ” lub przesłać listem, w terminie do 09.09.2013 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl

Data powstania: czwartek, 29 sie 2013 08:05
Data opublikowania: czwartek, 29 sie 2013 09:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 wrz 2013 07:40
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2285 razy