BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zawiadamiam, że:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 14.06.2013 r., znak: ZNS-430/9/09/10/11/12/13, pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 25.06.2013 r., znak: WSTŁ.410.32.2013.AMK, wydał pozytywną opinię odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2013 r.
Data powstania: czwartek, 12 wrz 2013 08:42
Data opublikowania: piątek, 13 wrz 2013 15:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 paź 2013 12:02
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1661 razy