BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miesjkim w Piszu

Og. 2110.23.2013                                      Pisz 17.09.2013 r. 

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5  informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu

I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,   

II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

 1. jest obywatelem  polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie  była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe filologiczne,

III. Wymagania dodatkowe:

     1.   umiejętność pracy w zespole,

  2. biegła znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

1. udział w targach i innych imprezach promujących Gminę Pisz,

2. obsługa delegacji zagranicznych,

3. udział w działaniach na rzecz promocji kultury , sportu i turystyki,

4. nadzór nad działalnością gospodarczą, rekreacyjną i kulturowo-oświatową prowadzoną w obiekcie wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu,

5. przygotowywanie wspólnie z Muzeum Ziemi Piskiej ekspozycji wystawowych w  obiekcie wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu,

6. oprowadzanie wycieczek krajowych i zagranicznych odwiedzających wieżę ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu i inne obiekty na terenie gminy Pisz,

7. koordynowanie nadzoru  związanego z obsługą  techniczną wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu,

8. promocja zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu,

9. monitorowanie osiągnięcia wskaźników projektu „Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu”,

10. prowadzenie rozliczeń finansowych z użytkownikiem wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu,

V .Informacja o warunkach pracy:

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy : pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia ,
 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP,

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), wynosi mniej niż 6 %.                                                                                                   

 VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
 5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,

 VIII. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor ” lub przesłać listem, w terminie do  30.09.2013 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87 - 4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl

Data powstania: poniedziałek, 16 wrz 2013 13:59
Data opublikowania: wtorek, 17 wrz 2013 10:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 wrz 2013 08:26
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2237 razy