BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.25.2013 o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku firmy ELEKTROPROJEKT ELPRO W EŁKU Henryk Gryko ul. Warszawska 1/48 19-300 Ełk działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Burmistrz Pisza w dniu 20.09.2013 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 205/5 i 205/20 położonych w obrębie geodezyjnym Pilchy, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną działki nr 205/22 w obrębie Pilchy. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pilchy.
Data powstania: wtorek, 1 paź 2013 10:44
Data opublikowania: wtorek, 1 paź 2013 13:37
Data przejścia do archiwum: środa, 30 paź 2013 10:15
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1405 razy