BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.33.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestcji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.09.2013 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 07.10.2013 r.) PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia 15kV, na działkach nr 1321/1, 105/5, 105/6, 105/2, 105/8, 105/7, 6, 108/6, 8, 108/5, 4, 187/3, 10, 338/3, 12, 17, 185/1, 20, 19/2, 22/5, 186/8, 39, 186/1, 25, 184/1, 28, 194, 196, 225, 46, 199, 47, 144/1, 144/2, 148/1, 149/1, 149/2, 149/3, 338/1, 333/1, 338/2, 335/1 w obrębie Hejdyk, gm. Pisz. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Hejdyk. // Z up. BURMISTRZA Wioletta Śląska - Zyśk Zastępca Burmistrza //
Data powstania: środa, 9 paź 2013 11:49
Data opublikowania: czwartek, 10 paź 2013 10:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lis 2013 11:14
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1574 razy