BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.34.2013 o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.10.2013 r. wpłynął wniosek Pana Tomasza Surowiec TARE Sp. z o.o. , ul. Składowa 12/211 15-399 Białystok działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 199/7, 199/8, 199/23, 199/24 w obrębie Pilchy, gm. Pisz. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pilchy. //Z up. BURMISTRZA Wioletta Śląska - Zyśk Zastępca Burmistrza//
Data powstania: środa, 9 paź 2013 14:56
Data opublikowania: czwartek, 10 paź 2013 10:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lis 2013 11:14
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1628 razy