BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Teren pod budynkiem gospodarczym
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. G. Gizewiusza,
-Numer działki – 362/2,
-Numer KW – OL1p/00012877/9,
-Powierzchnia nieruchomości –9 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod budynkiem gospodarczym,
-Roczna wysokość czynszu – 63,00 zł + 23 % VAT.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/530/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1354 z dnia 9 czerwca 2006 r. stanowi obszar oznaczony symbolem 10 U – teren istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.


3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 4 listopada 2013 r. do dnia 25 listopada 2013 r.
Data powstania: poniedziałek, 4 lis 2013 08:56
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lis 2013 13:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 lis 2013 11:05
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1255 razy