BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Teren pod garażem blaszanym
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. G. Gizewiusza,
-Numer działki – cz. 362/11
-Numer KW –12877,
-Powierzchnia nieruchomości – 7 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym,
-Roczna wysokość czynszu –8 zł /1 m² + 23 % VAT.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko –Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/530/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 76 poz. 1354 z dnia 9 czerwca 2006 r. stanowi obszar oznaczony symbolem 10U – teren istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.


3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 31 października 2013 r. do dnia 21 listopada 2013 r.
Data powstania: poniedziałek, 4 lis 2013 08:59
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lis 2013 13:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 lis 2013 09:07
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1185 razy