BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu - teren pod garaż blaszany
Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Warszawska,
-Opis nieruchomości - teren pod garaż blaszany,
- Powierzchnia nieruchomości – 18 m2,
-Numer działki - część 471/11,
-Numer KW - OL1P/00015450/1,
-Cenę wywoławczą stanowi roczna stawka czynszu dzierżawnego w wysokości –
144,00 zł + 23 % podatku VAT.

-Wadium – 50,00 zł.
-Minimalne postąpienie – 10,00 zł.


1. Przetarg odbędzie się dnia 6 grudnia 2013 r. o godz. 9.30 w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
3. Nieruchomość objęta niniejszym ogłoszeniem zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul.Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - stanowiącym teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi wraz
z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi, garażami, urządzeniami rekreacji
i zielenią przydomową.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001
w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Okazanie granic dzierżawionej nieruchomości wykona dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt.
6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
7. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
8. Dzierżawca zobowiązany będzie do przestrzegania obowiązujących norm i przepisów prawa,
w szczególności prawa budowlanego.
9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
10. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia
2 grudnia 2013 r.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego
w Piszu.
Data powstania: środa, 6 lis 2013 10:06
Data opublikowania: środa, 6 lis 2013 12:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 gru 2013 12:45
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1236 razy