BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2,

Numery działek – 23/2, 24/45 i 17/2,

Powierzchnia nieruchomości – 804 m2,

Numery KW – dla działek o numerach: 23/2 i 24/45 KW OL1P/00013019/4, dla działki numer 17/2 KW OL1P/00013728/7,

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana,

Termin zagospodarowania nieruchomości – termin rozpoczęcia zabudowy, tj. wykonanie fundamentów – dwa lata od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste; termin zakończenia zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym – pięć lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Cena nieruchomości – 64.000 zł + 23 % podatku VAT.

Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – 20 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu + 23 % podatku VAT.

Termin wniesienia pierwszej opłaty rocznej – najpóźniej do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Wysokość stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu + 23 % podatku VAT,

Termin wnoszenia opłat rocznych – do dnia 31 marca każdego roku poczynając od roku następnego po sporządzeniu aktu notarialnego.

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości następować będzie nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/454/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste.

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

4. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w kancelarii notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

5. Użytkownik wieczysty uiści w drodze jednorazowej wpłaty pierwszą opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Pierwszą opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 20 % ceny ustalonej w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren zieleni nieurządzonej i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem D9 MN. Położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja Burmistrza Pisza o warunkach zabudowy Nr 123/13 z dnia 28 października 2013 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Użytkownik wieczysty nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt użytkownika wieczystego.

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 listopada 2013 r. do dnia 2 grudnia 2013 r.

Data powstania: wtorek, 12 lis 2013 10:47
Data opublikowania: wtorek, 12 lis 2013 14:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 gru 2013 08:55
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2147 razy