BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Teren przeznaczony pod cumowanie łodzi
Pisz, dnia 13 listopada 2013 r. WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), -Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica, -Numer działki – część 123, -Numer KW – 13027, -Powierzchnia nieruchomości – 2 m², -Opis nieruchomości – teren przeznaczony pod cumowanie łodzi, -Roczna wysokość czynszu –12,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 2 poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r. stanowi obszar oznaczony symbolem B-2ZP – teren zieleni parkowej z hangarami na łodzie do wędkowania. 3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz. 4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 5 grudnia 2013 r.
Data powstania: wtorek, 19 lis 2013 07:42
Data opublikowania: wtorek, 19 lis 2013 09:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 gru 2013 13:22
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1196 razy