BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

- Położenie nieruchomości: obręb ewidencyjny Pisz 2,
- Nr działek: - dz. nr 534/1 o pow. 13062 m2 i dz. nr 534/2 o pow. 5021 m2
- Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana,
- Nr KW-13025
- Cena nieruchomości: 434 000 zł oraz 23 % podatku VAT,

1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
2. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
3. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
5. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/478/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren ogrodów działkowych, zieleni nieurządzonej. Położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 listopada 2013 r. do dnia 4 grudnia 2013 r.
Data powstania: środa, 20 lis 2013 09:32
Data opublikowania: środa, 20 lis 2013 12:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 gru 2013 09:15
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1135 razy