BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 22 listopada 2013 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXVIII- ma SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 LISTOPADA 2013 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/13 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pisz za rok szkolny 2012/2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Piszu prowadzonym przez Gminę Pisz.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pisz.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/97/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowo – wschodniej części miasta Pisz.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości.

17. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia boksu garażowego stanowiącego własność Gminy Pisz, położonego pod budynkiem nr 38 przy ul. Warszawskiej w Piszu.

19. Stanowisko Rady Miejskiej w Piszu w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Rybackich oraz Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur z dnia 26 września 2013 roku.

20. Stanowisko Rady Miejskiej w Piszu w sprawie ujednolicenia treści rozporządzenia Nr 96 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego ” (Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. Nr 105, poz. 1729 ) w zakresie dotyczącym ujednolicenia części opisowej i graficznej wyspy Szeroki Ostrów na jeziorze Śniardwy.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Odpowiedzi na zapytania radnych.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: piątek, 22 lis 2013 12:18
Data opublikowania: piątek, 22 lis 2013 13:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 lis 2013 16:58
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1337 razy