BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.36.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokaliazacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.11.2013 r. wpłynął wniosek firmy Biuro Projektów i Nadzoru Techniki Sanitarnej i Grzewczej mgr inż. Mieczysław Kozłowski ul. Rybacka 17 11-500 Giżycko działającej z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Zakład w Białymstoku Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącego gazociągu wraz z przyłączami w Piszu przy ul. Lipowej 11, 11A i 13 na działkach ewidencyjnych o numerach geodezyjnych 460/1, 473/21, 475, 476, 477 położonych w obrębie Pisz 2. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data powstania: wtorek, 26 lis 2013 13:11
Data opublikowania: wtorek, 26 lis 2013 13:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2013 09:03
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1381 razy