BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.:

Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Numery działek – 1431/9, 1431/10,
Powierzchnia nieruchomości - 5335 m2
Numer KW – OL1P/00022783/6
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
Cena wywoławcza nieruchomości – 850.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 170.000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 29 listopada 2013 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5, o godz. 9.00.
2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/533/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 76 poz. 1357) stanowi teren oznaczony symbolami A.4.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i A.7.MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
6. Gmina wraz z nieruchomością zbywa dokumentację projektową budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr geodezyjnych 1431/9 i 1431/10 przy ulicy Zagłoby w Piszu oraz zobowiązuje się do wyrażenia zgody na przeniesienie na nabywcę nieruchomości decyzji nr WZB-7351/19/11 zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę.
Inwestycja na zbywanej nieruchomości powinna być realizowana na podstawie w/w pozwolenia na budowę.
7. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
8. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
10. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
12. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
13. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 22 sierpnia 2013 r.
14. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 25 listopada 2013 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: wtorek, 26 lis 2013 14:44
Data opublikowania: wtorek, 26 lis 2013 14:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 gru 2013 08:53
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1237 razy