BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Z.6733.34.2013

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Surowiec TARE Sp. z o.o. ul. Składowa 12/211 15-399 Białystok działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Burmistrz Pisza w dniu 02.12.2013 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV o długości około 280 m i złącza kablowego nN na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 199/7, 199/8, 199/23, 199/24 położonych w obrębie geodezyjnym Pilchy, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną działki nr 199/23 w obrębie Pilchy. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pilchy.
Data powstania: poniedziałek, 2 gru 2013 11:10
Data opublikowania: poniedziałek, 2 gru 2013 14:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sty 2014 11:30
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1523 razy