BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

- Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
- Numer działki –323/2
- Numer KW – 35402,
- Powierzchnia nieruchomości - 8430 m2,
- Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana:
a) zabytkową wieżą ciśnień o powierzchni użytkowej – 276,60 m2,
b) budynkiem administracyjno – socjalnym o powierzchni użytkowej 286,51 m2,
c) budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej – 152,40 m2,
d) dwoma parkingami i ciągami pieszymi.
- Roczna wysokość czynszu – 20 000 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/476/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 20 lat.
2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/362/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2005 r. Nr 21, poz. 321) oznaczona jest symbolami: 1. ZL – teren parku leśnego, 2.ZP/KS – teren kierunkowej rozbudowy parkingu, 3.KS – teren parkingu, 4.Dw – droga wewnętrzna, 4.UG – teren usług gastronomicznych z zielenią towarzyszącą, 6.KS – teren parkingu, 7.MU, 8.MU – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 grudnia 2013 r. do dnia 24 grudnia 2013 r.
Data powstania: środa, 4 gru 2013 13:13
Data opublikowania: środa, 4 gru 2013 13:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2013 08:02
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1167 razy