BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości –Pisz, ul. Warszawska,
Numery działek – 1148/11 i 1149/36,
Powierzchnie działek - 1065 m2- działka nr 1148/11, 1420 m2- działka nr 1149/36,
Numery KW –13998 (dla działki nr 1148/11), 13022 (dla działki nr 1149/36),
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 130 000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 20 000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 28 stycznia 2014 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5, o godz. 9.00.
2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) stanowi teren oznaczony symbolami : 39U – teren przeznaczony pod zabudowę usługową i 39 KDW – teren dróg wewnętrznych.
6. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 6 września 2013 r., drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 29 października 2013 r.
13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 stycznia 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: poniedziałek, 9 gru 2013 08:45
Data opublikowania: poniedziałek, 9 gru 2013 12:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2014 10:51
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1580 razy