BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza II publiczne przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Trzonki, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Numer KW – OL1P/00013710/8
Numer działki -60/3
Powierzchnia nieruchomości – 1437 m2
Cena wywoławcza nieruchomości - 34.200 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 6.000 zł

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Trzonki, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Numer KW – OL1P/00013710/8
Numer działki - 60/4
Powierzchnia nieruchomości – 1711 m2
Cena wywoławcza nieruchomości - 39.000 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 7.000 zł

III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Trzonki, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Numer KW – OL1P/00013710/8
Numer działki - 60/8
Powierzchnia nieruchomości – 1333 m2
Cena wywoławcza nieruchomości - 32.000 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 6.000 zł

IV. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Trzonki, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Numer KW – OL1P/00013710/8
Numer działki - 60/9
Powierzchnia nieruchomości – 1331 m2
Cena wywoławcza nieruchomości - 32.000 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 6.000 zł

V. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Trzonki, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
Numer KW – OL1P/00013710/8
Numer działki - 60/10
Powierzchnia nieruchomości – 1731 m2
Cena wywoławcza nieruchomośc i- 39.500 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 7.000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 14 lutego 2014 r. w sali nr 62 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:
- o godz. 9 . 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
- o godz. 11. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,
- o godz. 12. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV,
- o godz. 13. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt V,

2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do
dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000
2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
5. W/w nieruchomości położone są w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie decyzji Burmistrza Pisza o warunkach
zabudowy przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie
poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca
wygra przetarg, zwrócone , jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 18 października 2013 r.
13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 10 lutego 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.


Data powstania: wtorek, 17 gru 2013 09:14
Data opublikowania: wtorek, 17 gru 2013 10:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lut 2014 08:26
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1447 razy