BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.29/2013/14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ;icznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./oraz na podstawie art. 49, 61 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ zawiadamiam, że w dniu 23.12.2013 r. wpłynęło pismo firmy ELEKTROPROJEKT ELPRO W EŁKU Henryk Gryko ul. Warszawska 1/48 19-300 Ełk działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin dotyczące zmiany decyzji Burmistrza Pisza Nr 29/13 z dnia 18.10.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV o długości około 327 m na działkach o numerach ewidencyjnych 127/1, 93/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pogobie Średnie, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną budynku świetlicy wiejskiej i hydroforni na działce nr 92/1 w w/w obrębie. Zmiana polega na przebiegu planowanej inwestycji dodatkowo przez teren działek o numerach geodezyjnych 180, 181 położonych w obrębie Pogobie Średnie, gm. Pisz, na terenie których zlokalizowana jest stacja transformatorowa, i które nie zostały ujęte w treści w/w decyzji. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. Nr 61. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data powstania: środa, 8 sty 2014 13:10
Data opublikowania: środa, 8 sty 2014 14:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lut 2014 14:06
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1436 razy