BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.
Położenie nieruchomości – Pisz 2,
Numery działek – 23/2, 24/45 i 17/2,
Powierzchnia nieruchomości - 804 m2,
Numery KW – dla działek o numerach: 23/2 i 24/45 KW OL1P/00013019/4, dla działki numer 17/2 KW OL1P/00013728/7
Opis nieruchomości - nieruchomości gruntowe niezabudowane,
Termin zagospodarowania nieruchomości - termin rozpoczęcia zabudowy, tj. wykonanie fundamentów – dwa lata od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste; termin zakończenia zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym – pięć lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Cena wywoławcza nieruchomości – 64.000 zł + 23 % VAT
Wadium – 10.000 zł
Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – 20 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu + 23 % podatku VAT.
Termin wniesienia pierwszej opłaty rocznej – najpóźniej do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Wysokość stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu + 23 % podatku VAT,
Termin wnoszenia opłat rocznych – do dnia 31 marca każdego roku poczynając od roku następnego po sporządzeniu aktu notarialnego.
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości następować będzie nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

1. Przetarg odbędzie się dnia 20 lutego 2014 r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 11.00.
2. Nieruchomość objęta KW Nr OL1P/00013019/4 obciążona jest służebnością przesyłu – przedmiot wykonania dotyczy działki o numerze 81/4 oraz nieruchomość objęta KW Nr OL1P/00013728/7 obciążona jest służebnością gruntową – przedmiot wykonania dotyczy działki o numerze 33/1.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w kancelarii notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Użytkownik wieczysty uiści w drodze jednorazowej wpłaty pierwszą opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Pierwszą opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 20 % ceny ustalonej w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowią teren zieleni nieurządzonej i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem D9 MN. Położone są na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotowe nieruchomości została wydana decyzja Burmistrza Pisza o warunkach zabudowy Nr 123/13 z dnia 28 października 2013 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
7. Użytkownik wieczysty nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt użytkownika wieczystego.
9. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
10. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
11. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 14 lutego 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: wtorek, 14 sty 2014 14:45
Data opublikowania: wtorek, 14 sty 2014 15:50
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lut 2014 14:50
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1344 razy