BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Z.6733.38.2013

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku ul. Sportowa 1 19-300 Ełk Burmistrz Pisza w dniu 29.01.2014 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN110 usytuowanej w ul. Tuwima, ul. Żurawiej i ul. Bocianiej w Piszu, na działkach nr 272, 319, 1595, 1603, 1598, 1597, 1647 położonych w obrębie Pisz 1. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.
Data powstania: środa, 29 sty 2014 14:06
Data opublikowania: środa, 29 sty 2014 15:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lut 2014 09:02
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1418 razy