BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Jagodne, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne
- Numer działki - 62/5
- Powierzchnia działki - 6.073 m2
- Numer KW - OL1P/00014179/0
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 300 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XLI/514/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Pisz, położonej na terenie
gminy Pisz do wydzierżawienia na okres do 10 lat w drodze bezprzetargowej.
2. Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego - teren projektowanej obwodnicy
północno- wschodniej dla miasta Pisz.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
31 stycznia 2014 r. do dnia 21 lutego 2014 r.
Data powstania: poniedziałek, 3 lut 2014 13:01
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lut 2014 13:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lut 2014 07:44
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1626 razy