BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Długa,
Numery działek – cz. 1451 i cz. 1452,
Numer KW – 22783,
Powierzchnia nieruchomości – 7500 m2 ,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 300 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego, poz. 3312 i 3313 z dnia 4 grudnia 2013 r. położona jest w obszarach oznaczonych symbolami: 17 ZP – teren zieleni parkowej, 15 MP i 16 MP – teren zabudowy pensjonatowej oraz 29 KX – teren ciągów pieszych.
3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 lutego 2014 r. do dnia 25 lutego 2014 r.

Data powstania: wtorek, 4 lut 2014 13:34
Data opublikowania: wtorek, 4 lut 2014 16:42
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lut 2014 14:50
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1299 razy