BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości rolnych


W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Stare Guty, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Numer KW – OL1P/00013721/8,

Numery działek Powierzchnia nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości
17/3 5400 m2 15.000 zł
18/3 7100 m2 20.000 zł

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/378/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. W/w nieruchomości położone są w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz jest to teren przeznaczony na cele rolne.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późniejszymi zmianami )
sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
11 lutego 2014 r. do dnia 04 marca 2014 r.

Data powstania: wtorek, 11 lut 2014 13:27
Data opublikowania: wtorek, 11 lut 2014 16:48
Data przejścia do archiwum: środa, 5 mar 2014 07:30
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1596 razy