BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wyzwolenia,
-Numer działki – część 424/16,
-Numer KW – 12877,
-Powierzchnia nieruchomości - 14 m2,
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia pod kioskiem z prasą typu „Pojezierze”,
-Roczna wysokość czynszu – 1.708,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450) stanowi teren oznaczony symbolem 24 ZP – zieleń urządzona.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 lutego 2014 r. do dnia 5 marca 2014 r.
Data powstania: czwartek, 13 lut 2014 08:21
Data opublikowania: czwartek, 13 lut 2014 11:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 mar 2014 08:55
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1337 razy