BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

usunięcie drzew

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew z dz. nr 66 położonej w obrębie geodezyjnym Ciesina. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 12. Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:   1)   w formie pisemnej;   2)   ustnie do protokołu;   3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza. Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte. Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa wsi Ciesina oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 14.02.2014 r. do dnia 06.03.2014 r.
Data powstania: piątek, 14 lut 2014 09:19
Data opublikowania: piątek, 14 lut 2014 09:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 mar 2014 13:43
Opublikował(a): Elżbieta Winek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1245 razy