BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.4.2014 o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.02.2014 r. wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku ul. Sportowa 1 19-300 Ełk dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN110 usytuowanej w ul. Akacjowej, ul. Jeziornej i ul. Łabędziej w Piszu, na działkach nr 135, 160 i 121 położonych w obrębie Pisz 1. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.
Data powstania: poniedziałek, 17 lut 2014 12:44
Data opublikowania: poniedziałek, 17 lut 2014 15:13
Data przejścia do archiwum: środa, 19 mar 2014 09:59
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1425 razy