BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6721. 1. 2014

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piszu:
uchwały Nr XLI/512/14 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu

Wnioski do ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, pokój nr 63 w terminie do dnia 17 marca 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./, oraz w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania ww. zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gizewiusza 5, w pokoju numer 63.
Zainteresowani mogą składać do Burmistrza Pisza uwagi i wnioski do dnia 17 marca 2014 r.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub e-mail: pisz@home.pl w terminie do dnia 17 marca 2014 r.

Uwagi i wnioski złożone po dniu 17 marca 2014 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze sporządzaniem ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Burmistrz Pisza.

Data powstania: wtorek, 18 lut 2014 11:44
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2014 12:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 mar 2014 08:31
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1435 razy