BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.8.2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznwego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.02.2014 r. wpłynął wniosek firmy Biuro Projektów Elektrycznych EiP Paweł Szymczyk ul. Damroki 95/10 80-177 Gdańsk działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV o długości około 65 m na działkach o numerach ewidencyjnych 102, 106, 111/3, 111/4 położonych w obrębie geodezyjnym Maldanin, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na działkach nr 111/3, 111/4 w w/w obrębie. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data powstania: piątek, 28 lut 2014 10:45
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2014 11:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 mar 2014 10:53
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1362 razy