BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Z.6733.37.2013

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach Łupki 15, 12-200 Pisz Burmistrz Pisza w dniu 27.02.2014 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie: 1) budynku stołówki z internatem, 2) budynku o funkcji sportowo – rehabilitacyjnej, 3) łącznika komunikacyjnego, wiążącego projektowane budynki z istniejącym budynkiem Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach na działce nr 52/1 w obrębie Łupki, gm Pisz. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Łupki.
Data powstania: piątek, 28 lut 2014 12:19
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2014 17:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 mar 2014 10:53
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1357 razy