BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 27-02-2014 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami ).

- Położenie nieruchomości - Kwik, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do zagospodarowania bez prawa
wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz
ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora
- Numer działki - 166/2
- Powierzchnia nieruchomości - 1.400 m2,
- Numer KW - 3593
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 560 zł + 23 % VAT,


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
części wsi Kwik, zatwierdzonym Uchwałą Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik ,
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr 76 poz.1316 z dnia 16 czerwca 2011 r. położona jest w obszarze oznaczonym
symbolem 18.ZP - teren publicznych plaż i kąpielisk oraz przystani wodnych.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
28 lutego 2014 r. do dnia 21 marca 2014 r.
Data powstania: piątek, 28 lut 2014 12:47
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2014 17:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 mar 2014 08:07
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1286 razy