BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 27-02-2014 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)


- Położenie nieruchomości - Kwik , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony na cele rolne z możliwością
udostępnienia części terenu na potrzeby ogólnodostępnego boiska sportowego
- Numer działki - 125/5
- Powierzchnia działki - 3.689 m2,
- Numer KW - 3593
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 150 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat, w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
części wsi Kwik, zatwierdzonym Uchwałą Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik ,
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr 76 poz.1316 z dnia 16 czerwca 2011 r. położona jest w obszarze oznaczonym
symbolem 10.UP,ML - teren usług publicznych i obiektów zaspokajających potrzeby
lokalnej społeczności, teren zabudowy letniskowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065
0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
28 lutego 2014 r. do dnia 21 marca 2014 r.

Data powstania: piątek, 28 lut 2014 12:47
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2014 17:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 mar 2014 08:07
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1617 razy