BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza III publiczne przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Jagodne, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Numer KW – OL1P/00014179/0
Numer działki - 18/13
Powierzchnia nieruchomości – 2709 m2
Cena wywoławcza nieruchomości - 90.000 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 18.000 zł

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Jagodne, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Numer KW – OL1P/00014179/0
Numer działki - 18/14
Powierzchnia nieruchomości – 2454 m2
Cena wywoławcza nieruchomości - 87.000 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 17.000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 16 kwietnia 2014 r. w sali nr 62 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:
- o godz. 10. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- o godz. 11. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do
dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000
2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
5. W/w nieruchomości położone są w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie decyzji Burmistrza Pisza o warunkach
zabudowy przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
8.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie
poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca
wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 15 października 2013 r.,
drugie dnia 10 stycznia 2014 r.
13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000
2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.


Data powstania: poniedziałek, 3 mar 2014 10:27
Data opublikowania: poniedziałek, 3 mar 2014 12:12
Data przejścia do archiwum: środa, 16 kwi 2014 15:53
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1358 razy