BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.1.2014 o wydaniu decyzji

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Jana Tokarskiego, działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TJAN ELECTRIC Jan Tokarski Firma Prywatna Elektromontaż Ogólnobudowlany i Przemysłowy Żółtki 43, 16-070 Choroszcz Burmistrz Pisza w dniu 03.03.2014 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 6/4, 33, 8/12, 8/5 i 8/6 położonych w obrębie Karwik, gm. Pisz. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Karwik.
Data powstania: poniedziałek, 3 mar 2014 11:08
Data opublikowania: poniedziałek, 3 mar 2014 12:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 kwi 2014 10:58
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1597 razy