BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości – Wiartel, gmina Pisz,

Numer działki – 110/42,

Powierzchnia nieruchomości - 651 m2,

Numer KW – OL1P/00037177/3,

Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 453,84 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 50.000 zł

Wadium – 10.000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 24 kwietnia 2014 r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 11.00. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony dnia 4 października 2013 r., drugi przetarg na jej sprzedaż został przeprowadzony dnia 27 listopada 2013 r.

2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmującego teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r., Nr 63, poz. 1235, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 33 A – stanowiącym teren zabudowany budynkiem administracyjnym byłej fermy zwierząt futerkowych przeznaczonym na obiekt strażnicy pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu, ewentualnie innej użyteczności publicznej lub na cele związane z obsługą turystyki i wypoczynku.

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: środa, 5 mar 2014 14:14
Data opublikowania: środa, 5 mar 2014 15:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 kwi 2014 12:35
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1404 razy