BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6721.3.2013

o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./, zawiadamiam, że:

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w dniu 21.01.2014 r. wydał pozytywną opinię sanitarną znak : ZNS9082.8.2013 odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 27.01.2014 r., znak: WSTŁ.410.6.2014.AMK zaopiniował pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2014 r.
Data powstania: wtorek, 11 mar 2014 09:25
Data opublikowania: wtorek, 11 mar 2014 14:34
Data przejścia do archiwum: środa, 30 kwi 2014 13:46
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1437 razy