BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.3.2014

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 12.03.2014 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./, oraz § 3 ust. 1 pkt 14, 52 lit. b i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm./
wydał:

postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z ciągiem technologicznym do przetwórstwa drewna i produkcji mebli, z częścią biurowo- socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (parkingi, place, drogi dojazdowe) oraz rozbudowa istniejącego obiektu magazynowego poprzez zabudowę rampy i dobudowanie magazynu wyrobów gotowych na działkach o nr 534/1, 537/1, 537/2 oraz na części działki nr 539/1 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”,


Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.


Data powstania: czwartek, 13 mar 2014 13:08
Data opublikowania: czwartek, 13 mar 2014 13:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 mar 2014 08:07
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1305 razy